Polisa Privatnosti

Vaša privatnost je važna, zato savetujemo svim korisnicima Nina Rajak Radoman PR ATELIER
sNR web shop stranice (www.ninarajak.com) da pažljivo pročitaju Polisu privatnosti i informišu se.
Nina Rajak ceni poverenje koje ste nam dali. Nina Rajak poštuje privatnost članova i posetilaca i
obavezu čuvanja podataka o ličnosti shvata ozbiljno i svaku informaciju koju ostavite
tretiraćemo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Na ovoj stranici možete pronaći sledeće informacije:
● Identitet rukovaoca;
● Šta je podatak o ličnosti;
● Svrha prikupljanja podataka o ličnosti;
● Način prikupljanja podataka o ličnosti;
● Koje tipove ličnih podataka prikupljamo;
● Osnovna prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti;
● U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke;
● Kako koristimo Vaše lične podatke;
● U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima;
● Rok čuvanja podataka o ličnosti;
● Koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo.


1. IDENTITET RUKOVAOCA PODACIMA

Nina Rajak

Masarikova 37, 24000 Subotica, Srbija
Matični broj: 65074117
PIB: 110920452
Broj telefona: 062/494.098
Kontakt: office@ninarajak.com


2. ŠTA JE PODATAK O LIČNOSTI

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili
odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i
identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili
jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog,
ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.


3. SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Svrha prikupljanja i obrada Vaših podataka o ličnosti se odnosi na izvršenje ugovornih obaveza
iz ugovora o kupovini.


4. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti prikupljamo na sledeće načine:
• Direkno od Vas, kada nam dostavite Vaše podatke, kada nam se obratite putem poštanskog
operatera, ili nam se obratite elektronskim putem, ili nam se obratite telefonskim putem, ili
stupite u kontakt sa nama putem društvenih mreža.
• Automatski prilikom korišćenja Nina Rajak web shop stranice. Kako bismo prikupili informacije
kada pristupate Nina Rajak web shop stranici mi ili naše partnerske firme u naše ime
upotrebljavamo tzv „cookie“. Informacije koje se automatski prikupljaju ovim putem mogu
uključiti: Vašu IP adresu, naziv Vašeg računara, operativni sistem, browser, informacije o
konekciji putem koje pristupate Nina Rajak web shop stranici. Takođe možemo koristiti druge
softvere za praćenje količine poseta, merenje dužine posete i kretanje po Nina Rajak web shop
stranici i drugih parametara.


5. KOJE TIPOVE LIČNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO

U zavisnosti od svrhe obrade podataka o ličnosti od Vas će biti zatraženi određeni podaci. Kada
kreirate porudžbinu na Nina Rajak web shop stranici ili se registrujete ili kontaktirate Nina Rajak
tim putem elektronske adrese, ili stupite u kontakt sa Nina Rajak web shop službom prodaje
putem četa ili telefonskim putem, ukoliko želite da odustanete od ugovora, izvršite zamenu ili
zatražite povrat uplaćenih sredstava ili se prijavite na Nina Rajak newsletter ili se prijavite da
primate drugu vrstu Nina Rajak promotivnih i informativnih poruka, od Vas mogu biti zatraženi
podaci: ime i prezime; adresa stanovanja; mesto i poštanski broj; broj telefona; elektronska
pošta; pol; datum rođenja; broj računa za povrat sredstava.


6. OSNOVNA PRAVA I OBAVEZE U VEZI SA OBRADOM PODATAKA O LIČNOSTI

Vaša zakonska prava u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti su:
• Pravo na pristup podacima o ličnosti;
• Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti;
• Pravo na brisanje podataka o ličnosti;
• Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti;
• Pravo na prigovor obrade podataka o ličnosti;
Podnošenje bilo kojeg, gore navedenog, zahteva se vrši slanjem na elektronsku adresu:
office@ninarajak.com
Pravo na pristup podacima o ličnosti
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li
obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije:
1. O svrsi obrade;
2. O vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuje;
3. O primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni, a posebno
primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
4. O postojanju prava da zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, prava
na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;

5. O pravu da podnese pritužbu Povereniku;
6. Dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni
od lica na koje se odnose;
7. O postojanju postupka automatskog donošenja odluke, uključujući oblikovanje profila i u
tim slučajevima svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi kao i o značaju i
očekivanim posledicama te obrade po lice na koje se podaci odnose.
Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva pristup ličnim podacima koji se
odnose na njega a koje Nina Rajak obrađuje. Po prijemu zahteva Nina Rajak će u najkraćem
roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Nina Rajak će lice koje je podnelo zahtev za
pristup ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana
prijema zahteva.
Pravo na ispravku i dopunu podataka o ličnosti
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Nina Rajak brenda zatraži da se njegovi netačni
podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje
se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i
davanje dodatne izjave.
Po prijemu zahteva Nina Rajak će u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev
zaprimljen. Nina Rajak će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o
realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
Pravo na brisanje podataka o ličnosti
Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva od Nina Rajak brenda da se njegovi
podaci o ličnosti izbrišu. Nina Rajak je dužna da bez nepotrebnog odlaganja podatke izbriše u
sledećim slučajevima:
• Kada podaci o ličnosti nisu više potrebni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na
drugi način obrađeni;
• Kada lice na koje se podaci o ličnosti odnose opozove datu saglasnost a nema drugog
pravnog osnova za obradu;
• Kada lice na koje se podaci o ličnosti odnose podnese prigovor na obradu a nema drugog
pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na
koje se podaci odnose;
• Kada lice na koje se odnose podaci o ličnosti prigovara obradi podataka o ličnosti za potrebe
direktnog marketinga.
Po prijemu zahteva Nina Rajak će u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev
zaprimljen. Nina Rajak će lice koje je podnelo zahtev za pristup ličnim podacima obavestiti o
realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti

Lice na koje se odnose podaci o ličnosti ima pravo da od Nina Rajak brenda zahteva da se
obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Nina Rajak brenda ako je ispunjen jedan
od sledećih slučajeva:
• Ukoliko lice na koje se odnose podaci o ličnosti osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku
koji omogućava Nina Rajak brendu u provere tačnosti podataka o ličnosti;
• Ukoliko je obrada nezakonita, a lice na koje se odnose podaci se protivi brisanju ličnih
podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
• Ukoliko Nina Rajak brendu podaci o ličnosti nisu više potrebni za ostvarivanje svrhe obrade, ali
ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog
zahteva;
• Ukoliko je lice na koje se odnose podaci o ličnosti podnelo prigovor na obradu, a u toku je
procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Nina Rajak brenda pretežu nad interesima
tog lica.
Po prijemu zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti Nina Rajak će u najkraćem roku
poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Nina Rajak će lice koje je podnelo zahtev za pristup
ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
zahteva.
Pravo na prigovor obrade podataka o ličnosti
Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Nina Rajak
brendu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. Nina Rajak brend je dužan da prekine
obradu podataka o licu koje je podnelo prigovor osim ukoliko ne dokaže da postoje zakonski
razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci
odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
Ukoliko se podaci o ličnosti obrađuju u svrhu direktnog marketinga, lice na koje se podaci o
ličnosti odnose ima pravo da podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti za potrebe
direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je povezano sa direktnim
oglašavanjem.
Ukoliko lice na koje se podaci o ličnosti odnose podnese prigovor na obradu za potrebe
direktnog oglašavanja, Nina Rajak ne može dalje obrađivati njegove podatke o ličnosti u takve
svrhe.
Po prijemu zahteva za ograničenje obrade podataka o ličnosti Nina Rajak će u najkraćem roku
poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Nina Rajak će lice koje je podnelo zahtev za pristup
ličnim podacima obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema
zahteva.
Pravo na prenos podataka o ličnosti
Lice na koje se odnose podaci o ličnosti ima pravo da Nina Rajak brendu zatraži podatke o
ličnosti koje su u vlasništvu Nina Rajak brenda, u struktuisanom, uobičajeno korišćenom i
elektronski čitljivom obliku i da podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane
Nina Rajak brenda.
Po prijemu zahteva za prenos podataka o ličnosti Nina Rajak brend će licu koje je podnelo
zahtev u najkraćem roku poslati obaveštenje da je zahtev zaprimljen. Nina Rajak brend će lice

koje je podnelo zahtev za prenos podataka o ličnosti obavestiti o realizaciji zahteva najkasnije u
roku od 30 dana od dana prijema zahteva.


7. U KOJE SVRHE PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Nina Rajak prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u
odnosu na konkretnu svrhu obrade i biće korišćeni za postizanje više svrha koje su određene
ovim pravilnikom.


8. KAKO KORISTIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Svi podaci koje ostavite na Nina Rajak web shop stranici se skladište i obrađuju u skladu sa
zakonskom regulativom.
Sakupljeni podaci mogu biti upotrebljeni
u sledeće svrhe:
• Za pružanje podrške kupcima;
• Za realizaciju porudžbine;
• Za isporuku kupljenih artikala;
• Za proveru statusa isporuke;
• Za vođenje istorije kupovine;
• Za slanje promotivnih i informativnih poruka;
• Za obardu zahteva za reklamaciju kupljenih aritkala;
• Za obradu zahteva za povrat ili zamenu kupljenih artikala.
9. U KOJIM SLUČAJEVIMA MOŽEMO PODELITI VAŠE LIČNE PODATKE SA TREĆIM


LICIMA

Pored ovlašćenih zaposlenih u Nina Rajak kompaniji u Vaše podatke o ličnosti možemo
proslediti kurirskoj službi radi isporuke poručenih artikala, marketinškoj agenciji (ukoliko ste dali
pristanak prijavom na Nina Rajak newsletter ili ste pristali na to prilikom registracije na Nina
Rajak web sajt, banci ukoliko se transakcija obavlja preko platne kartice ili JP Pošte Srbije
ukoliko se povrat uplaćenih sredstava vrši putem poštanske uputnice.
Marketinška agencija će podatke o ličnosti koristiti isključivo u svrhe slanja promotivnih i
informativnih poruka ukoliko ste za to dali pristanak ili u svrhe analize i poboljšanja kvaliteta
pružanja usluga.
Nina Rajak može proslediti Vaše podatke ovlašćenom državnom organu na njihov eksplicitni
zahtev.


10. ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Nina Rajak će Vaše lične podatke čuvati do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to
postoji legitiman interes, najduže do 10 godina, odnosno važeća saglasnost ili pristanak. Nina
Rajak neće čuvati Vaše lične podatke duže nego što je to nužno i zakonito tako što će ih
obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.


11. SIGURNOST PODATAKA O LIČNOSTI

Nina Rajak ceni poverenje koje nam pružate te je zaštita sistema i podataka o ličnosti za Nina
Rajak brend veoma važna. Nina Rajak brend preduzima neophodne tehničke i organizacione
mere kako bi osigurao bezbednost podataka o ličnosti.
Kako bi se obezbedila maksimalna zaštita Vaših podataka o ličnosti Nina Rajak sprovodi
neophodne mere zaštite: kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde se podaci o ličnosti pohranjuju;
kontrolu prenosa podataka; kontrolu unosa podataka; mere informacione bezbedonosti.


12. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRUGE DRŽAVE

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu, na deo njene teritorije, ili u jedan ili više sektora
određenih delatnosti u toj državi ili u međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja,
može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država, deo njene teritorije ili jedan ili više sektora
određenih delatnosti u toj državi ili ta međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo
zaštite podataka o ličnosti.